Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte, jak nakládáme s vašimi osobními údaji dle platné legislativy ČR, zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Správce

Správcem osobních údajů je společnost nova-Art, s.r.o., IČ:27443370, se sídlem Ringhofferova 975, 251 68 Kamenice, zapsané ve veřejném rejstříku spisová značka C 113070 

vedená u Městského soudu v Praze. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s obecným nařízením „GDPR“. 

 

Zpracovávané údaje

 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší poptávky/objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 

Poptávkový formulář:

V poptávkovém formuláři sbíráme následující údaje pro budoucí plnění smlouvy, abychom mohli připravit návrh řešení a cenovou nabídku.

 • Jméno a příjmení

 • Email

 • Telefon

 

Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbíráme následující údaje, abychom mohli řádně vyřídit vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.

 • Jméno a příjmení

 • Adresa

 • Telefon

 • Email

 • Datum narození

 

Další nepřímé údaje

 • Cookies

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

 

 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme za účelem možnosti využívat naše služby, vyřizovat vaše poptávky/objednávky a informovat vás o novinkách.

Osobní údaje zadané při objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Osobní údaje získané prostřednictvím cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu a jsme oprávněni je zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Doba, po kterou údaje uchováváme

 • Zaslání poptávkového formuláře: po dobu 1 roku.

 • Odeslání dotazu a poptávky: po dobu 1 roku.

 • Objednávka: po dobu stanovenou zákonem

 

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Správce případně může pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například další osoby podílející se na splnění smlouvy a povinností správce), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. 

 

Vaše práva

Požadovat po nás informaci, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup. Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů a máte právo odvolat souhlas se zpracováním 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Odesláním zprávy z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.